Invitație de participare- Servicii de tipărire broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs

Asociația Institutul pentru Democrație Participativă EURO QVORUM vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de servicii de tipărire broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs în cadrul proiectului RO2013_C1.1_49 cu titlul Inițiativă pentru comunitatea mea!, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

Obiectul contractului:

1) Achiziție de servicii de tipărire broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs:

· Broșura de prezentare a IDP Euro Qvorum și a proiectului

· Pliant de prezentare a proiectului “ Inițiativă pentru comunitatea mea!”

· Afișe proiect

· Suporturi de curs program de formare

2) Perioada: noiembrie 2014 – aprilie 2015

3) Clasificare cod CPV:

79823000-9 – servicii de tipărire și livrare (broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs)

II.Valoarea totală estimată fără TVA: 27.168,24 RON

III. Prețul va fi exprimat în RON fără TVA. Prețul pentru serviciile solicitate este ferm și nu se modifică pe perioada derulării contractului.

IV. Date privind procedura de atribuire:

Procedură de achiziție competitivă simplificată, conform procedurilor pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, corelat cu Ordinul MFE nr. 1120/2013.

V. Limba in care trebuie redactate ofertele: Limba română

VI. Criteriul de atribuire a contractului: Ofertele vor fi evaluate în conformitate cu criteriul de atribuire ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, pentru acei ofertanți care îndeplinesc criteriile de calificare și cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini.

Oferta poate fi trimisă prin poștă, curier sau direct la adresa de corespondență: Strada Știrbei Vodă, nr. 150, Bl. 26 C, Et. 8, Ap. 31, sector 1, București până la data de 29 octombrie 2014, ora 18:00.

Invitaţia completă şi documentaţia de atribuire pot fi consultate aici.